Vandens gręžinio įrengimo tvarka

Tvarką reglamentuoja Lietuvos Aplinkos Normatyvinis Dokumentas LAND 4:99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“

• Ketinantys įsirengti gręžinį juridiniai ar fiziniai asmenys, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, kartu su gręžimo įmone turi užpildyti paraišką kurios formą nustato savivaldos institucijos.
• Paraiška gręžiniams, skirtiems geriamajam vandeniui bei vandens šiluminei energijai vartoti, pateikiama savivaldybės padaliniui, kuris priima sprendimą, dėl gręžinio techninio projekto rengimo.
• Savivaldybės padalinio teigiama išvada, dėl projekto rengimo yra pagrindas gręžinio projektui rengti.
• Visiems gręžiniams vandeniui, neatsižvelgus į gręžinio gylį, vartotojų skaičių ir projektinį debitą, nustatyta tvarka, sudaromas projektas.
• Paraiškos formą, prie paraiškos būtinų dokumentų sąrašą (sklypo ribų planas, toponuotrauka, nuosavybės teisę įrodantys dokumentai ir kt.), nustato savivaldybės institucijos.
• Projektuojamas yra gręžinys arba visas vandentiekos kompleksas: gręžinys vandeniui, vandentiekio sistema, nuotekų pašalinimo ir valymo įrenginiai.
• Aplink gręžinį turi būti nustatoma ūkinę veiklą reglamentuojanti sanitarinės apsaugos zona (SAZ), kurios paskirtis- apsaugoti vandeningus sluoksnius nuo galimos taršos: jeigu paimto vandens kiekis neviršija 10m3/d arba šio gręžinio vandenį vartos mažiau kaip 50 žmonių, taip pat gręžinių, skirtų šiluminei energijai ir požeminiam pramoniniam vandeniui vartoti, griežto režimo juosta turi būti ne mažesnė kaip 5 metrai aplink gręžinį, o kitais atvejais-30-50 metrų spinduliu aplink gręžinį, priklausomai nuo vandeningo sluoksnio saugos laipsnio (HN 44:2006).
• Gręžimo įmonė, įrengusi gręžinį, turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą, jo pabaigoje paimti vandens mėginius šiems vandens saugos ir kokybės rodikliams nustatyti:
* viešojo vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – toksinius ir indikatorinius rodiklius, nurodytus HN 24:2003 [9.16];
* individualaus vandens tiekimo gręžiniams ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose – pH, savitąjį elektrinį laidį, azoto junginius (NH4, NO2, NO3) ir geležį;
* mineralinio vandens gręžiniams akredituotose laboratorijose – rodiklius, nurodytus HN 28:2003 [9.18]“.
• Leidimas naudoti gręžinį yra jo pasas, užregistruotas Lietuvos Geologijos Tarnyboje.